Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Odyssee

Waar staan we voor?

Leren begint bij kinderen die met plezier naar school gaan.

Een gevarieerd lesprogramma is daarvoor belangrijk. Het gebruik van eigen zintuigen, samenwerken, presenteren, expressie, reflectie en het waarderen en respecteren van elkaar vinden wij heel belangrijk. We bieden de kinderen een veilige plek. 

Op onze school is naast taal en rekenen veel aandacht voor de culturele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit aan de hand van een cultuureducatieplan. Tijdens open podia, creamiddagen, de projectweek, en voorstellingen laten de kinderen zien wat ze geleerd hebben. Daarnaast werken vakdocenten muziek en gym met de kinderen. Elk jaar komt daar nog een specifieke vakdocent bij (bijv. drama of muziek).   

 

Kinderen ontwikkelen het beste in een gestructureerde omgeving.

Wij doen dit door de kinderen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes te laten werken en spelen. We gebinnen met spelenderwijs leren bij ons kleinsten. Naarmate de kinderen ouder worden gaan ze steeds meer formeel leren. 

Op onze school werken we met vaste gewoontes zoals: een dagritme, een weektaak en een vast instructiemodel. De kinderen weten waar ze aan toe zijn. We bieden de kinderen onderwijs op verschillende niveaus op de belangrijkste vakgebieden zoals rekenen, lezen en taal. Ook is er op dit moment een voorziening voor kinderen die meer verrijking op de lesstof aankunnen en is er extra ondersteuning bij het leren lezen in groep 3 en 4. Voor kinderen die even een zetje nodig hebben bij een bepaald (leer)probleem hebben we een paar uur remedial teaching beschikbaar.  

 

Wij geloven in samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen, ouders en het schoolteam.

De kinderen leren op de Odyssee samenwerken met anderen. Dit doen ze in hun eigen groep en ook tijdens groep doorbrekende activiteiten. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden. Dit draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. We willen samen met de ouders de kinderen goed voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij. 

Op onze school werken we met een maatjessysteem waarbij de oudere kinderen de jongere kinderen helpen. En helpen onze oudste kinderen als mediator bij het naleven van de afspraken van de methode De Vreedzame School. Het is prettig ouders op de hoogte zijn van onze werkwijze en afspraken met de kinderen. De kinderen vinden het leuk als hun ouder(s) af en toe ondersteunen bij activiteiten. En het is soms ook nodig om een activiteit te kunnen organiseren. Ouders kunnen elk jaar aangeven hoe en wanneer ze kunnen helpen op school. Samen zorgen we zo voor een fijne basisschooltijd van de kinderen!     

 

Wij zijn een moderne basisschool met onze blik op de toekomst.

Wij doen dit door ons monumentale pand en de omgeving van de school goed te benutten om uitdagend onderwijs te bieden waarbij wij blijven vernieuwen. We kijken met een kritische blik naar de veranderingen binnen het onderwijs en nemen beslissingen op basis van onze identiteit, visie en missie. 

Onze school is een mooi gebouw met een ruim nieuw schoolplein, grote gymzaal, speellokaal, bibliotheek en crea-ruimte. Wij werken met de nieuwste methodes en blijven vernieuwen op het gebied van ICT (bijvoorbeeld tabletonderwijs in de bovenbouw). 

 

 

 

Ons onderwijs

De Odyssee is een school waar ieder kind welkom is. We zorgen voor een goede sfeer in de groepen. We leren de  kinderen leren naar  elkaar te luisteren, omgaan met verschillen en om zichzelf te zijn in de groep. We vinden het belangrijk om de kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Daarom proberen we het onderwijs dat we bieden zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en talenten van de kinderen. De kinderen zijn op de Odyssee voor een groot deel van de dag met leeftijdsgenoten in de groep. Binnen de groep wordt gedifferentieerd in lesstof, tempo en aanpak. De methodes waar we mee werken zijn hier op afgestemd.  We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team goed met elkaar kunnen samenwerken en elkaar weten te vinden. We hopen dat hierdoor de ontwikkeling van de kinderen op onze school zo optimaal mogelijk verloopt.    

 

Onderwijskundige uitgangspunten  

De Odyssee is een basisschool waar aandacht is voor het individuele kind. We proberen zo goed mogelijk ons onderwijsaanbod aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van een kind. We bieden voor de belangrijkste vakken onderwijs op 3 niveaus aan. Dit kunnen we doen doordat de kinderen vanaf groep één leren om zelfstandig een taak uit te voeren. Als de kinderen aan het werk zijn heeft de leerkracht ruimte om extra instructies te geven aan kinderen die dat nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn die langzamer door de stof gaan. Zij gaan meer herhalingsopdrachten doen. De kinderen zich snel ontwikkelen binnen een vakgebied krijgen verrijkingsopdrachten aangeboden. De lessen worden gestart met een gezamenlijke instructie. Hierin wordt besproken wat we eigenlijk gaan leren deze les, en bespreken wat de kinderen er al van weten. Daarna worden de verschillende niveaus aan het werk gezet en krijgen ze de passende instructie van de leerkracht.  

 

We vinden het belangrijk om de totale ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen. Niet alleen de cognitieve. Daarom hebben we aandacht voor de culturele en creatieve ontwikkeling van de kinderen. We gaan er op uit naar voorstellingen, musea en de film. We doen natuurprojecten en organiseren crea-middagen voor de kinderen. Kortom; de Odyssee is een school waar veel geleerd wordt en waar het fijn is om te zijn!  Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen